Γυμνάσιο

  • Το σχολικό έτος θα διαιρεθεί σε δύο τετράμηνα αντί σε τρία τρίμηνα με παράλληλη διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών.
  • Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων του χρόνου που αφιερώνεται στη διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (λήξη των μαθημάτων τέλος Μαΐου).

ΠΟΤΕ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Στο Γυμνάσιο ένας µαθητής προάγεται ή απολύεται σε καθεµία από τις εξής περιπτώσεις:

  1. Παίρνει σε κάθε µάθηµα τελικό ετήσιο βαθµό 10 ή µεγαλύτερο.
  2. Αποτυγχάνει να πάρει 10 σε 1-4 µαθήµατα της B οµάδας, αλλά έχει µέσο όρο των τελικών ετήσιων βαθµών όλων των µαθηµάτων και των δύο ομάδων πλήρες 10 (Το 10 να προκύπτει χωρίς στρογγυλοποίηση από το 9,5).
  3. Αποτυγχάνει να πάρει τελικό βαθµό 10 σε 1-4 µαθήµατα της A οµάδας, αλλά έχει µέσο όρο στο σύνολο των µαθηµάτων της A οµάδας τουλάχιστον 13 (πλήρες 12,5). Σε περίπτωση που έχει επισήµως αναγνωριστεί ότι ο συγκεκριµένος µαθητής έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τότε αρκεί ο µέσος όρος του να είναι πλήρες 12.
  4. Αποτυγχάνει να πάρει τελικό βαθµό 10 σε 1-4 µαθήµατα ανεξάρτητα από την οµάδα στην οποία ανήκουν αυτά, αλλά ικανοποιούνται οι δύο συνθήκες που τέθηκαν προηγουµένως.(Αν δεν ισχύουν ταυτόχρονα οι παραπάνω προϋποθέσεις  2 & 3 για τα μαθήματα κάθε ομάδας ξεχωριστά, ο μαθητής παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα που υστερεί. Η Ομάδα Α περιέχει τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα και η Ομάδα Β όσα  εξετάζονται μόνο προφορικά).

Ο τελικός βαθµός προαγωγής του µαθητή προκύπτει ως µέσος όρος όλων των µαθηµάτων και των δύο οµάδων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Β

α) Η Αρχαία Ελληνική  Γραμματεία

α) ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός
β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία β) η Φυσική Αγωγή
γ) τα Μαθηματικά γ) η Μουσική
δ) τα Θρησκευτικά δ) τα Καλλιτεχνικά
ε) η Ιστορία ε) τα μαθήματα Τεχνολογίας
στ) τα Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος στ) η Οικιακή Οικονομία
ζ) η Φυσική  
η) η Χημεία  
θ) η Γεωγραφία - Γεωλογία  
ι) η Ανθρωπολογία – Υγιεινή  
ια) η Βιολογία  
ιβ) η Ξένη γλώσσα  
ιγ) η Πληροφορική  

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών