Λύκειο

Όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις για προφορική εξέταση επειδή, λόγω της υφιστάμενης φυσικής αδυναμίας τους(δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, φάσμα αυτισμού, κινητική αδυναμία άνω άκρων ή προβλήματα στην όραση), αδυνατούν να εκφράσουν γραπτά τις γνώσεις τους, τους παρέχεται η ευκαιρία να τις διατυπώσουν προφορικά. Κατά τα λοιπά η εξέτασή τους δεν διαφέρει από την εξέταση των υπόλοιπων υποψηφίων που εξετάζονται γραπτά. Έτσι λοιπόν αυτοί εξετάζονται στα ίδια θέματα με το ίδιο πρόγραμμα και την ίδια διάρκεια εξέτασης με αυτούς που εξετάζονται γραπτά.

Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της Α΄ τάξης, και της Β΄ και Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε., στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο.

2.Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων.
Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

3. Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή στην αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε.

4. Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. συγκροτείται τριμελής επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με το μάθημα για το γραπτό του οποίου ζητήθηκε αναβαθμολόγηση, οι οποίοι είναι και οι βαθμολογητές της αναβαθμολόγησης και από ένα σχολικό σύμβουλο ή καθηγητή Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ο οποίος είναι ο αναβαθμολογητής στην περίπτωση που οι βαθμοί των δύο πρώτων διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση.
Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά είναι περισσότερα από διακόσια (200), στην επιτροπή μπορεί να ορίζονται δύο ακόμη καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας και να κατανέμονται τα γραπτά εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων βαθμολογητών - αναβαθμολογητών.
Την ευθύνη του συντονισμού του έργου των επιτροπών αναβαθμολόγησης έχει ο προϊστάμενος της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε

5. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται-αναβαθμολογούνται από δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό.

Πριν από τη βαθμολόγηση του γραπτού από το δεύτερο βαθμολογητή-αναβαθμολογητή επικαλύπτεται με αδιαφανή ταινία ο βαθμός του πρώτου, κατά τρόπον ώστε να μην γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό που έδωσε ο πρώτος.

Αν οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, το γραπτό αναβαθμολογείται και από τρίτο καθηγητή - αναβαθμολογητή, αφού προηγουμένως επικαλυφθούν με αδιαφανές αυτοκόλλητο οι βαθμοί των δύο πρώτων βαθμολογητών-αναβαθμολογητών.

Ο γραπτός βαθμός της αναβαθμολόγησης προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22 του παρόντος διατάγματος και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό με τον οποίο είχε αρχικά βαθμολογηθεί το δοκίμιο από τον οικείο καθηγητή.

6. Οι μαθητές του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγματος, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση (αναβαθμολόγηση) στα μαθήματα που εξετάστηκαν σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Η νέα αυτή εξέταση πραγματοποιείται στο σχολείο φοίτησής τους ενώπιον επιτροπής συγκροτούμενης από το Δ/ντη και δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας για κάθε μάθημα, άλλους από αυτούς που διενήργησαν την αρχική εξέταση.
Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ο βαθμός της επανεξέτασης προκύπτει από το Μ.Ο. των δύο εξεταστών - αναβαθμολογητών και είναι ο τελικός γραπτός βαθμός του μαθήματος σε κάθε περίπτωση, είτε είναι μεγαλύτερος είτε μικρότερος από το βαθμό της αρχικής εξέτασης.

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΣΧΟΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ/

για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2016 ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής 5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ.ΝΟΜ.ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ                   ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ                     ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                         ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                           ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ               ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                        
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                         ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                         ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ             ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ          
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ           ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)       ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ         ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ            
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ             ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ       ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ   ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ              
  ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ        
  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)      
  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)      
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                    
  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ                                                                            
  ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ              
  ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ                
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ    
  ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ    

Αρχαία Ελληνικά

Δίνεται στους υποψηφίους απόσπασμα διδαγμένου κειμένου 12-20 στίχων και τους ζητείται να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις ερμηνευτικές. Επίσης να απαντήσουν σε μια ερώτηση ερμηνευτική που αναφέρεται σε τμήματα του από μετάφραση διδασκόμενου κειμένου. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα. Ακόμα δίνεται μία ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο, στο συγγραφέα ή στο έργο του και μια ερώτηση λεξιλογική – σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα). Δίνεται επίσης αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 10-12 στίχων και ζητείται να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική και να απαντήσουν σε μια ερώτηση γραμματικής και μια συντακτικού. Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών