ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2022: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με τον νόμο 4692/2020, με τίτλο "Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις" επέρχονται σημαντικές αλλαγές, στον τρόπο πρόσβασης, για τους υποψηφίους των επόμενων ετών.

Από το 2022, επιπλέον των όσων θα ισχύσουν από το 2021, θα ισχύσουν και τα εξής, ως προς τον τρόπο πρόσβασης των υποψηφίων:

1. Περιορισμένος Αριθμός Επιλογών του Υποψηφίου στο Μηχανογραφικό Δελτίο:

Ο κάθε υποψήφιος θα έχει συγκεκριμένο ανώτατο αριθμό επιλογών τμημάτων στο Μηχανογραφικό Δελτίο του. Ο αριθμός αυτός θα ποικίλλει ανά Επιστημονικό Πεδίο και θα είναι ίσος με το 10% του αριθμού των Τμημάτων του κάθε Επιστ. Πεδίου. Για παράδειγμα, με βάση τα δεδομένα του Μηχ. Δελτίου του 2019 οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα είχαν τον εξής αριθμό επιλογών ανά Επιστ. Πεδίο:

  • 1ο Πεδίο: 15 Επιλογές
  • 2ο Πεδίο: 25 Επιλογές
  • 3ο Πεδίο: 14 Επιλογές
  • 4ο Πεδίο: 17 Επιλογές


Από τα συμφραζόμενα προηγούμενων εξαγγελιών του Υπουργείου Παιδείας προκύπτει ότι ο αριθμός των τμημάτων, άρα και των επιλογών για τους υποψηφίους, θα μειωθούν.

2. Δύο Φάσεις Υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου

Στην Α’ φάση οι υποψήφιοι θα συμπληρώνουν το μηχανογραφικό δελτίο τους με περιορισμένο αριθμό επιλογών (σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως).

Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων της Α’ φάσης, οι μη εισαχθέντες θα συμμετέχουν στη Β’ φάση, κατά την οποία οι επιλογές τους θα περιλαμβάνουν όσα τμήματα εξακολουθούν να έχουν κενές θέσεις από την Α’ φάση, χωρίς περιορισμό αριθμού επιλογών, εφόσον επιτυγχάνεται η καθορισμένη ΕΒΕ κάθε τμήματος.

3. Συντελεστές Βαρύτητας Βασικών Μαθημάτων ανά Τμήμα:

Μέχρι το 2021, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπάρχουν δύο συγκεκριμένα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, οι συντελεστές βαρύτητας των οποίων καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας για όλες τις Σχολές / Τμήματα, ανά επιστημονικό πεδίο.

Όλα τα μαθήματα υπολογίζονται στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, καταρχάς, με ένα ποσοστό 20% και δύο μαθήματα υπολογίζονται με ένα επιπλέον ποσοστό 13% (το 1ο) και 7% (το 2ο μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας).

Από το 2022 το κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα ή Σχολή θα μπορεί να ορίζει το ποσοστό (συντελεστή βαρύτητας) με το οποίο κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα θα συμβάλλει στη διαμόρφωση των μορίων του υποψηφίου για το τμήμα αυτό, με ελάχιστο ποσοστό βαρύτητας για ένα μάθημα το 20%.

Επομένως το 80% του Γεν. Βαθμού πρόσβασης θα προέρχεται από την ελάχιστη βασική βαρύτητα των 4 μαθημάτων, ενώ ένα ποσοστό 20% θα προστίθεται, ως αυξημένη βαρύτητα, στο ή στα μαθήματα που θα επιλέγει το τμήμα.

Έτσι θα μπορεί το τμήμα να ορίζει π.χ. ένα μάθημα αυξημένης βαρύτητας με ποσοστό βαρύτητας 40% ενώ τα υπόλοιπα θα έχουν βαρύτητα 20%, ή δύο μαθήματα με βαρύτητα 30% το καθένα και άλλα δύο με βαρύτητα 20% κοκ.

Με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής, ο κάθε υποψήφιος, θα μπορούσε να πετύχει (θεωρητικά) διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε τμήμα.

4. Η ΕΒΕ θα ισχύσει και για τους Αποφοίτους Παλαιότερων ετών που θα υποβάλουν εκ νέου Μηχ. Δελτίο χωρίς εξετάσεις (Κατηγορία 10%) από το 2022:

Η διαδικασία της ΕΒΕ θα ισχύσει και για τους υποψηφίους της κατηγορίας 10% από το 2022, για τα 4 Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα και για τα Ειδικά Μαθήματα. Οι ΕΒΕ των υποψηφίων της κατηγορίας 10% (6% των θέσεων για τους υποψηφίους που εξετάστηκαν το 2020 και 4% για τους υποψηφίους του 2019) θα υπολογιστούν με βάση τα βαθμολογικά δεδομένα της χρονιάς που εξετάστηκαν.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών