ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2022

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.


ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Α1.

α)   1 Σ

             2 Λ

             3 Λ   ( μονάδες 3 Χ 2 = 6)

β) 1β, 1δ (  2 Χ 2 =4 μονάδες)  και εναλλακτικά 2α , 1β , 2γ , 1δ ( μονάδες 1 Χ 4 =4 μονάδες)

Β1. Ο ρόλος της φύσης και του λόγου: 

       Σχόλια του Φ.Υ. σελ. 161

  • «οὐθέν μάτην ἡ φύσις ποιεῖ»

  • Λόγος   

       Στην ορθή απάντηση θα ληφθεί υπόψη και η σύνδεση των σχολίων μεταξύ τους και με το νόημα του κειμένου.

    

Β2. 

  •       «πολίτης εἶ τοῦ κόσμου και μέρος αὐτοῦ» -«οὐχ ἕν τῶν ὑπηρετικῶν ἀλλά τῶν προηγουμένων» + σχόλιο «πολίτης εἶ τοῦ κόσμου και μέρος αὐτοῦ» (μονάδες 2)
  •         «παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς ἐπιλογιστικός»  + σχόλιο «τῇ θείᾳ διοικήσει» (μονάδες 3)
  •       «Μηδὲν ἔχειν ἰδίᾳ συμφέρον», «περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι ὡς ἀπόλυτον» (μονάδα 1)

                            « Ἐπὶ τούτοις πολίτης εἶ»      :    β΄ ενικό πρόσωπο

                              «οὐχ ἓν , ἀλλὰ  : σχήμα άρσης - θέσης

                            «Τίς οὖν ἐπαγγελία πολίτου; »  : ερώτηση

                    «Μηδὲν ἔχειν »  : απαρέμφατο σε θέση προστακτικής

                    « περὶ μηδενὸς βουλεύεσθαι»  : απαρέμφατο σε θέση προστακτικής

                     «ὥσπερ ἄν ...  ὅλον»    :  παρομοίωση -αναλογία  

                       

  •  Αρκούν  δύο γλωσσικές επιλογές   (  2 Χ 2 =4 μονάδες) 

       .

     Β3.

     1. δ,   2.α,   3. ε, 4. β,   5. στ ( μονάδες 5 Χ 2 =10)

 

     Β4 α. 1ε , 2δ , 3ζ , 4 β , 5 α , 6 στ  (μονάδες 6)

 

Β4            β. Μετάφραση μέσα στο κείμενο αναφοράς: ἀδούλευτον = αδούλωτη, προηγουμένων =  ηγετικό                  (μονάδες 4)

 

    Β5. Άποψη  Παπανούτσου για την προαίρεση

       1. Η  προαίρεση  συνδέεται με τη βούληση  (μονάδα 1)

       2. Μέσα  στην καθημερινότητα λειτουργούμε μηχανικά (κοινωνικός εθισμός) (μονάδα 1)

       3.  Βούληση στον άνθρωπο (διαθέτει προαίρεση)  #  ζώα:  όρεξη, όχι βούληση /όχι ηθική προαίρεση   (μονάδες 2)

Επίκτητος: προαίρεση, σημαντικός όρος →  ελεύθερη βούληση    ( μονάδες 2)

Διαφορά ανθρώπου - ζώων →  ο λόγος, η ηθική προαίρεση   (μονάδες 2) 

Το συμπέρασμα της σύγκρισης και η συνολική σύνθεση της απάντησης  μονάδες 2

 

Γ1. Ενδεικτική μετάφραση

 Γιατί αφού συνάψουμε ένα δάνειο (αφού δανειστούμε χρήματα) είμαστε σε θέση να προσελκύσουμε με μεγαλύτερο μισθό τους ξένους πεζοναύτες. Γιατί τη δύναμή τους οι Αθηναίοι περισσότερο την αγοράζουν παρά είναι δική τους . Η δική μας αντίθετα έχει λιγότερες πιθανότητες να το πάθει αυτό, επειδή στηρίζεται περισότερο στους άνδρες παρά στα χρήματα.          (μονάδες 10)

 

Γ2.  1. Υπερέχουν  σε αριθμητική δύναμη και σε πολεμική εμπειρία.

        2. Όλοι ανεξαιρέτως εκτελούν τις διαταγές. 

        3. Μπορούν και οι Πελοποννήσιοι να εξοπλίσουν στόλο με συμμαχικά χρήματα και με τους θησαυρούς των Δελφών και της Ολυμπίας.  (μονάδες 3 Χ 3, 1                        μονάδα σύνθεση) .

   Γ3 α.Ἐγώ δέ νῦν καί ἀδικούμενος τούς πολέμους ἐγείρω.  (1 Χ 5 = 5 μονάδες)    

                  

Γ3β.

        ἀμυνώμεθα → ἄμυναι 

      καταθησόμεθα → κατάθου

      ἐπικρατῆσαι→ ἐπικράτησον

      προύχοντας  → πρόσχες

      πολλά → πλείονα /πλείω  ( 1 Χ 5 = 5 μονάδες)

 

Γ4α.

«ἔχοντες» → επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, επιρρηματικός  προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ἐγείρομεν.

«ἐπικρατῆσαι» → τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση «εἰκός (ἐστι)» 

«πλήθει» → επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική  της αναφοράς στο  «προύχοντας»

«μισθῷ» →  επιρρηματικός προσδιορισμός, δοτική  του μέσου στο  «ὑπολαβεῖν».

«ναυβάτας» → αντικείμενο στο  «ὑπολαβεῖν».

«ἢ οἰκεία» → β΄ όρος σύγκρισης από το συγκριτικό  «μᾶλλον»

 

Γ4β.    

«Οἱ Κορίνθιοι ἔλεγον  τούτους  / σφᾶς  δὲ τότε  καὶ ἀδικουμένους τὸν πόλεμον ἐγείρειν». 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών