ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΓΕΛ 2024

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ»

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις  των θεμάτων και υπενθυμίζεται  ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

Α1.  Μετάφραση 

                                                       Μονάδες 20

 

B1.  1.β,  2. α,  3. β,   4. γ,   5. γ

                                                        Μονάδες 10 (5 X 2)

 

B2.  ρεαλιστής  →   rem

      σοσιαλισμός →  socii

     στραγγαλίζω→  strangulati sunt

     φίρμα → confirmaverunt

     ρήγας →  regie

                                                         Μονάδες 10 (5 X 2)

   


Γ1.    nobilissima genera 

         clariores, clarissimi 

         cuiusdam

         viros

         urbium

         carcer

          spe

          sententiam

          multum, plus, plurimum

          earum

          coniuratio

                                                                Μονάδες 15

                                                          

         

        

 Γ2α.   

            pervenerit   → pervenire

            videat        →  videre

            fateatur  →  fateri

                                                              Μονάδες 6

Γ2β.   coniurem

         consequuntur

         expellebas

        depre(he)ndi

        aluissemus

        nascituram

        dic

        intellectu

        esse

                                                              Μονάδες 9

                                                    Μονάδες 15

      Δ1α.  ingenii:  γενική της ιδιότητας  στο vir

              ex urbe:   εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης  στο expulsus est

              eius:  γενική κτητική στο socii

              non credendo:   απρόθετη αφαιρετική γερουνδίου που δηλώνει τον τρόπο  στο confirmaverunt

              factum esse  : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο dicerent

                                                                    Μονάδες 10

                                                                

Δ1β. qui non fateatur: 

  • Δευτερεύουσα  επιρρηματική αναφορική συμπερασματική  πρόταση (μον.1)   
  • Λειτουργεί  ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το intellego. (μον. 1)
  • Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί  το αποτέλεσμα/ συμπέρασμα στη λατινική θεωρείται πάντα μια υποκειμενική κατάσταση (μον 1), συγκεκριμένα, με υποτακτική χρόνου ενεστώτα (fateatur), διότι εξαρτάται από το ρήμα της κύριας πρότασης (intellego) που είναι αρκτικού χρόνου (ενεστώτας) (μον. 1). Ισχύει ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων (συγχρονισμός της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα) (μον.1) 

                                                                    Μονάδες 5

                                                                     Μονάδες 15     

 

Δ2α.   Antonius, alter consul, Catilinam ipsum [...] proelio victum interfecit.

                                                                        Μονάδες 7 

Δ2β.   Ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη (μον.1)

           Cum  Marcus  Tullius   Cicero  et Gaius  Antonius consules essent. (μον. 7)

                                                                        Μονάδες 8 

                                                                    Μονάδες 15     

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών