Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται  οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και  υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις  των θεμάτων και υπενθυμίζεται  ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

Α1Μετάφραση 

                                                       (Μονάδες 20)

B11.Σ,  2. Λ,  3. Σ,   4. Λ,   5. Λ

                                                        (Μονάδες 5 X 2)

B2. μετάδοση  →  dabat

     ναυάγιο  → navem  ή  naviculam

     νυχτερινός → nocte

     απόσταση  → standi

     μητρότητα  →  materteram

                                                          (Μονάδες 5 X 2)

   


Γ1α.  nocte  →  noctium

         sororis → sororum

         vox  → vocum

         sede →  sedum

                                                           (Μονάδες 8 X 0,5)

         

        

 Γ1.β  lacrima

          diutius , diutissime

          sicca

          ea

          ingentiorem(que) ,  ingentissimam(que) 

          haec dicta 

          rei  ipsius

                                                              (Μονάδες 11 X 1)

 

Γ2α.   orabat  → orabunt

          impetravit  → impetrabunt

          conduxit  → conducent

          secuta est  → sequentur

                                                                (Μονάδες 8 X 0,5)

Γ2β.  vicisti

         egredi

         redeuntis

         motu

         fuisset

         Fuerint  ascensuri

         petendi , petendo

         fac  , facito

         dicimini

                                                           (Μονάδες 11 X 1)

 

      Δ1α.  se: είναι άμεσο  αντικείμενο (άμεση αυτοπάθεια)  στο ρήμα  dabat

              contra Claudium: είναι  εμπρόθετος προσδιορισμός της εχθρικής κατεύθυνσης ή εναντίωσης  στο (arma) moverat

              piscatoriam: είναι επιθετικός προσδιορισμός  στο naviculam

              standi:  είναι γενική του γερουνδίου ως συμπλήρωμα ή γενική αντικειμενική  στο mora

              paulo  (στο δεύτερο απόσπασμα): είναι αφαιρετική (οργανική)  του μέτρου ή της διαφοράς  στο post 

                                                            (Μονάδες 10 X 1)

 

Δ1β.    Hoc   dictum  paulo post  re ipsa confirmatum est  

                                                             (Μονάδες 5 X 1)

 

Δ2α. 

 • dum  aliqua vox congruens proposito  audiretur  (μονάδα 1)
 • Δευτερεύουσα  επιρρηματική χρονική  πρόταση (μονάδα1)   
 • Λειτουργεί  ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το expectabat. (μονάδα 1)
 • Εκφέρεται με υποτακτική  (audiretur) , γιατί η πράξη περιγράφεται ως προσδοκία ή επιδίωξη (μονάδα 1)

Σημείωση: Δεν ζητείται αναφορά στη χρονική βαθμίδα

 • ut sibi paulisper loco cederet  (μονάδα 1)
 • Δευτερεύουσα (ουσιαστική) βουλητική πρόταση (μονάδα 1)
 • Λειτουργεί ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα rogavit (μονάδα 1)
 • Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό (μονάδα 1). Χρόνου παρατατικού (cederet), γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου (rogavit) (μονάδα1). Ισχύει η ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, καθώς η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση) (μονάδα1)

                                                                               (Μονάδες 10 )

Δ2β. Caecilia dixit  se   libenter   illi   sua  sede  cedere

                                                                              (Μονάδες 2 + 1 + 1 + 1 = 5 )

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

 Οι υποψήφιοι απαγορεύεται  να έχουν μαζί τους:

 • βιβλία
 • τετράδια
 • σημειώσεις
 • διορθωτικό υγρό ή ταινία
 • κινητά τηλέφωνα
 •  υπολογιστικές μηχανές
 •  ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή αποθήκευσης πληροφοριών ή επικοινωνίας, ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε. ή της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.

Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.

 

Πότε μηδενίζεται το γραπτό

Ο υποψήφιος που εξετάζεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής επιτροπής και το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται από τη Λυκειακή επιτροπή με τον κατώτερο βαθμό μηδέν 0, αν υπάρξουν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • αντικείμενο ή μέσο που προαναφέρεται
 • ή αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο ή οποιουδήποτε είδους σημειώσεις ή από γραπτό δοκίμιο άλλου εξεταζομένου
 • ή θορυβεί και δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, επιχειρώντας να αντιγράψει ή εμποδίζοντας την εξέταση άλλων εξεταζομένων
 • ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του .

Η Λυκειακή επιτροπή, πριν από την επιβολή της ανωτέρω ποινής, καλεί σε προφορική απολογία τον υποψήφιο και συντάσσει σχετικό πρακτικό που υπογράφεται από την τριμελή Λυκειακή Επιτροπή και τον γραμματέα αυτής. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται στο πρακτικό. Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και τον γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής, στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο. Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).


Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών