Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Νεοελληνική Γλώσσα: Όλη η διδαχθείσα ύλη από το σχολικό βιβλίο και τα φροντιστηριακά εγχειρίδια.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Λατινικά: Κείμενα 6,7,8 (μετάφραση, σύνταξη, ετυμολογία) / α΄β΄γ΄κλίση ουσιαστικών/  Α΄και Β΄συζυγία ρημάτων, sum/ αντωνυμίες/ εισαγωγή/ χρήση λατινικής φράσης στα Ν.Ε.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Υπολογιστές: Από την αρχή της ύλης μέχρι και  " Δομή επιλογής".

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Φυσική: Ευθύγραμμες κινήσεις, δυνάμεις σε έναν άξονα, δυνάμεις σε δύο άξονες (Κεφάλαια 1 - 3).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, είδη δευτερευουσών προτάσεων και ο συντακτικός τους ρόλος, πολυσημία, αντώνυμα.Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητες 1 και 2 (Κατανόηση κειμένου, εντοπισμός υποκειμένου , μορφή υποκειμένου, δικαιολόγηση παράλειψης υποκειμένου, αχώριστα μόρια και σημασία αυτών, χρονική βαθμίδα , τρόπος/ποιόν  ρήματος, μονολεκτικοί και περιφραστικοί ρηματικοί τύποι).

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Αρχαία: Ενότητα 6 (Ερμηνευτικές ερωτήσεις κειμένου, λεξιλογικές ασκήσεις με βάση το ρήμα "πίνω", παράγωγα ουσιαστικά που δηλώνουν το πρόσωπο που ενεργεί/ ενέργεια, κατάσταση/ αποτέλεσμα ενέργειας), α΄και β΄κλίση ουσιαστικών , κλίση οριστικής  ενεστώτα και μέλλοντα.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Α.Ο.Θ.: Κεφάλαιο 3.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 216 - 220.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Εξισώσεις με χρήση σχήματος Horner, Υπόλοιπο διαίρεσης , σελ. 134 – 143.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα: Τριώνυμα, δευτεροβάθμιες εξισώσεις και ανισώσεις, σελ. 88 – 90 και 106 – 109.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:   Νόμος του Ohm ( σελ. 45 – 47 και 52 - 55 ).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Φυσική:   Υδροστατική και ατμοσφαιρική πίεση – Νόμος Pascal (σελ. 65 - 76 ).

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Ενότητα 4 (Εντοπισμός Υποκειμένου, Αντικειμένου, Κατηγορουμένου, Επιθετικού προσδιορισμού, Γενικής προσδιοριστικής).

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Παραγώγιση συναρτήσεων

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ.213 - 216

Αρχαία Προσανατολισμού: 4η Θεματική ενότητα και εισαγωγή.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Προσανατολισμού: «Υπέρ Μαντιθέου»: παράγραφοι 9 – 11 και εισαγωγή.

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά προσανατολισμού: Ασκήσεις στην ευθεία.

 

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, συνοχή, νοηματική σύνδεση κειμένου, ερμηνεία γλωσσικών δομών.

Γεωμετρία: Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη.

 

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Ομαλά και ανώμαλα παραθετικά επιθέτων.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία: Κείμενο 3 (ερμηνευτικές ερωτήσεις, σύνταξη), ανάλυση λέξεων στα συνθετικά τους μέρη και αναγνώριση του πρώτου συνθετικού, λεξιλόγιο «κοσμέω», α΄, β΄, γ΄κλίση ουσιαστικών, υποτακτική ενεστώτα.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία:  α΄ κλίση ουσιαστικών.

 

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών