Ανακοινώσεις φροντιστηρίου

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Αρχαία Ελληνικά: Διδαγμένο κείμενο: Φάκελος Υλικού: Ενότητες 1-6. Εισαγωγή (Φιλοσοφικός Λόγος - σελ. 29 – 34 / 35 – 36 / 49 - 51).

                            Αδίδακτο κείμενο: Όλη η εξεταστέα ύλη.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Αρχικές έννοιες μέχρι και όριο συνάρτησης για πραγματικό αριθμό καθώς και ιδιότητες των ορίων (παράγραφοι 1.1 -  1.5)

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Μαθηματικά Προσανατολισμού: Αρχικές έννοιες μέχρι και όριο συνάρτησης για πραγματικό αριθμό καθώς και ιδιότητες των ορίων (παράγραφοι 1.1 -  1.5)

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Θεωρία περίληψης, δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, ενεργητική και παθητική σύνταξη, σχολιασμός φράσης, έκθεση.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Εισαγωγή σελ. 20 -25 και 30 -33 (ερωτήσεις κλειστού τύπου).

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Από τα βιβλίο της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου : Οριστική, Υποτακτική, Ευκτική, Προστακτική όλων των χρόνων της   Μέσης φωνής (Φωνηεντόληκτων και Αφωνόληκτων ρημάτων) , α΄, β΄ και γ΄κλίση ουσιαστικών.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Από το βιβλίο της Α΄ Γυμνασίου : Οριστική, Απαρέμφατα , Μετοχές όλων των χρόνων Ενεργητικής φωνής (Φωνηεντόληκτων και Αφωνόληκτων ρημάτων) , α΄, β΄ και γ΄κλίση ουσιαστικών, η προσωπική αντωνυμία, η αντωνυμία oὗτος , το ρήμα εἰμί.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Αρχαία Ελληνικά: Ενότητα 2 – ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, διάκριση συλλαβών σε μακρόχρονες και βραχύχρονες,  τα είδη των φωνηέντων και των συμφώνων . Ενότητα 3- Κανόνες τονισμού , διάκριση λέξεων σε απλές και σύνθετες.        

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 84 - 88

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο   6, σελ. 114 - 115 και 118 - 120.

Νεοελληνική Γλώσσα:  Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, τρόποι και μέσα πειθούς, εντοπισμός και αξιολόγηση επιχειρημάτων, δήλωση και συνυποδήλωση, σχολιασμός σημείων στίξης. 1ο εγχειρίδιο Θεωρίας.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Μηχανική στερεού σώματος.

Χημεία: Χημική Κινητική.

Νεοελληνική Γλώσσα:  Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, τρόποι και μέσα πειθούς, εντοπισμός και αξιολόγηση επιχειρημάτων, δήλωση και συνυποδήλωση, σχολιασμός σημείων στίξης. 1ο εγχειρίδιο Θεωρίας.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Νεοελληνική Γλώσσα:  Δομή και τρόποι ανάπτυξης παραγράφου, τρόποι και μέσα πειθούς, εντοπισμός και αξιολόγηση επιχειρημάτων, δήλωση και συνυποδήλωση, σχολιασμός σημείων στίξης. 1ο εγχειρίδιο Θεωρίας.

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2 . Η ζήτηση.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ιστορία: σελ. 11- 23

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Φυσική:  Ευθύγραμμη κίνηση.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Περιοδικός πίνακας.

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Χημεία: Καταστάσεις των υλικών.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Διάκριση προτάσεων ως προς τα συστατικά τους και ως προς τη σημασία τους, τροπή απλών προτάσεων σε επαυξημένες και το αντίστροφο, χρήση λεξιλογίου ενότητας.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

Ιστορία: σελ. 80 - 84

Κοινωνιολογία: Κεφάλαιο   6, σελ. 109 – 114.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Φυσική: Μηχανική στερεού σώματος.

Χημεία: Θερμοχημεία.

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ   ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΟΘ: Κεφάλαιο 2 - Η ζήτηση.

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Λατινικά: Κείμενο 1 (Μετάφραση, σύνταξη, χρονική αντικατάσταση, αρχικοί χρόνοι, δικαιολόγηση χρήσης πτώσεων).

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Κατανόηση κειμένου, δομή παραγράφου, δικαιολόγηση σημείων στίξης, δημιουργία παραγράφου με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων.

 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Επιρρηματικοί προσδιορισμοί (Να αναγνωρισθεί η μορφή τους και να δηλωθεί η σημασία τους).

 

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Νεοελληνική Γλώσσα: Παράθεση – Επεξήγηση.

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθηματικά: Δυνάμεις, επιμεριστική ιδιότητα, προτεραιότητα των πράξεων , φυσικοί αριθμοί.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών