Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται  οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων  και  υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη  είναι αποδεκτή.


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

Α1.    

α.  Μακεδονική Επιτροπή : "Τον  Ιανουάριο ... δύναμη"  (σελ. 134 - 135) 

                                                                                                                                                                                  (Μονάδες 5)

β. Συμφωνία  Μουρνιών Κυδωνίας: "Οι διαπραγματεύσεις ... Ελλάδα". (σελ. 215) (απαιτείται να διασαφηνιστεί ποιες πλευρές διαπραγματεύθηκαν. Για την παράλειψη αφαιρείται 1 μονάδα).

                                                                                                                                                                             (Μονάδες 5)

γ.  "σκωρίες": "Το 1866 ... κατάλοιπα". (σελ. 26) (απαιτείται να διευκρινιστεί ο τόπος. Για την παράλειψη αφαιρείται 1 μονάδα).

                                                                                                                                                                                  (Μονάδες 5)

 Α2.    α: Λ (σελ. 31)

         β: Λ (σελ. 78)

γ: Λ (σελ. 135)

δ: Σ (σελ. 245)

ε: Σ (σελ. 254)

                                                                                                                                                                         (Μονάδες 2 Χ 5 = 10)

 

Β1. σελ. 52: ενότητα 6: Η ελληνική  οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου 

                                                                                                                                                                         (Μονάδες 14)

 

Β2. σελ. 217 - 218: «Για την επίσημη έναρξη ... τον ιστό της». (απαιτείται χρονικός προσδιορισμός της "νέας περιόδου" . Για την παράλειψη αφαιρείται 1 μονάδα).

                                                                                                                                                                         (Μονάδες 11)

 

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Γ1. α. σελ. 161 : «Μετά την υπογραφή ... στάση των προσφύγων». Κείμενο Α

 

Ιστορική αφήγηση: 5 μονάδες

Πληροφορίες παραθέματος: 6 μονάδες

Σύνθεση: 1 μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ 5 + 6 + 1 = 12 μονάδες

 

β. σελ. 161: «Στις 10 Ιουνίου 1930... άλλου κράτους». Κείμενο Β

 

Ιστορική αφήγηση: 7 μονάδες

Πληροφορίες παραθέματος: 5 μονάδες

Σύνθεση: 1 μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ 7 + 5 + 1 = 13 μονάδες

                                                                                                                                                           (Μονάδες 12 + 13 = 25)

 

Δ1 α. σελ. 60 - 61:  Ο Δημήτριος Υψηλάντης έφτασε "στην επαναστατημένη Πελοπόννησο ... οι πρώτες παρατάξεις". Κείμενο Α  και Κείμενο Β.

 

Ιστορική αφήγηση: 6 μονάδες

Πληροφορίες παραθεμάτων: 7 μονάδες

Σύνθεση: 2 μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ 6 + 7 + 2 = 15 μονάδες

 

β. σελ. 61: Το "Προσωρινόν Πολίτευμα" ...  στρατιωτικών και προκρίτων. Κείμενο  Γ

 

Ιστορική αφήγηση: 4 μονάδες

Πληροφορίες παραθέματος: 5 μονάδες

Σύνθεση: 1 μονάδα

ΣΥΝΟΛΟ 4 + 5 + 1 = 10 μονάδες

                                                                                                                                                             (Μονάδες 15 + 10 = 25)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ»

Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ  ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις  των θεμάτων και υπενθυμίζεται  ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.

Α1.  Μετάφραση 

                                                       Μονάδες 20

 

B1.  1.β,  2. α,  3. β,   4. γ,   5. γ

                                                        Μονάδες 10 (5 X 2)

 

B2.  ρεαλιστής  →   rem

      σοσιαλισμός →  socii

     στραγγαλίζω→  strangulati sunt

     φίρμα → confirmaverunt

     ρήγας →  regie

                                                         Μονάδες 10 (5 X 2)

   


Γ1.    nobilissima genera 

         clariores, clarissimi 

         cuiusdam

         viros

         urbium

         carcer

          spe

          sententiam

          multum, plus, plurimum

          earum

          coniuratio

                                                                Μονάδες 15

                                                          

         

        

 Γ2α.   

            pervenerit   → pervenire

            videat        →  videre

            fateatur  →  fateri

                                                              Μονάδες 6

Γ2β.   coniurem

         consequuntur

         expellebas

        depre(he)ndi

        aluissemus

        nascituram

        dic

        intellectu

        esse

                                                              Μονάδες 9

                                                    Μονάδες 15

      Δ1α.  ingenii:  γενική της ιδιότητας  στο vir

              ex urbe:   εμπρόθετος προσδιορισμός της απομάκρυνσης  στο expulsus est

              eius:  γενική κτητική στο socii

              non credendo:   απρόθετη αφαιρετική γερουνδίου που δηλώνει τον τρόπο  στο confirmaverunt

              factum esse  : ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο dicerent

                                                                    Μονάδες 10

                                                                

Δ1β. qui non fateatur: 

 • Δευτερεύουσα  επιρρηματική αναφορική συμπερασματική  πρόταση (μον.1)   
 • Λειτουργεί  ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το intellego. (μον. 1)
 • Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί  το αποτέλεσμα/ συμπέρασμα στη λατινική θεωρείται πάντα μια υποκειμενική κατάσταση (μον 1), συγκεκριμένα, με υποτακτική χρόνου ενεστώτα (fateatur), διότι εξαρτάται από το ρήμα της κύριας πρότασης (intellego) που είναι αρκτικού χρόνου (ενεστώτας) (μον. 1). Ισχύει ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων (συγχρονισμός της κύριας πρότασης με τη δευτερεύουσα) (μον.1) 

                                                                    Μονάδες 5

                                                                     Μονάδες 15     

 

Δ2α.   Antonius, alter consul, Catilinam ipsum [...] proelio victum interfecit.

                                                                        Μονάδες 7 

Δ2β.   Ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη (μον.1)

           Cum  Marcus  Tullius   Cicero  et Gaius  Antonius consules essent. (μον. 7)

                                                                        Μονάδες 8 

                                                                    Μονάδες 15     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΛΥΚΕΙΩΝ 2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 


ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Α1.   α)   1. Λάθος    "ἵνα μή  κατά πόλεις ... διωρισμένοι δικαίοις"

                      2. Σωστό    "ὥσπερ ἀγέλης συννόμου νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης"

                      3. Λάθος  "Οὐ γάρ, ὡς Ἀριστοτέλης ... ὑπούλων τὴν ἡγεμονίαν"

                      4. Σωστό  "οὓς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος"

                      5. Λάθος  "προσέταξεν ...  τοὺς πονηρούς"

 

                                                                                                                                                    (μονάδες  5 Χ 2 = 10)

         

Β1.  -  (κοινός, θεόθεν ) ἁρμοστής  και διαλλακτής

        -Αναμένεται οι μαθητές να αξιοποιήσουν τη δοθείσα περίοδο λόγου  και τα σχόλια του σχολικού βιβλίου  πατρίς και οἰκουμένη.   (μονάδες 10)

Β2. 

       

Πλούταρχος: Μάρκος Αυρήλιος:
 • "πάντας ἀνθρώπους ἡγώμεθα δημότας καὶ πολίτας"
 • "εἷς δὲ βίος ᾖ καὶ κόσμος, ὥσπερ ἀγέλης συννόμου"
 • "νόμῳ κοινῷ συντρεφομένης"
 • "Είμαι μέρος ενός συνόλου που υπακούει σε φυσικούς νόμους". και "με συνδέει μια συγγένεια με τα ομοειδή μέρη"
 • "ὥσπερ ὄναρ ἢ εἴδωλον εὐνομίας φιλοσόφου" και σχόλιο βιβλίου:εὐνομία και πολιτεία
 • "δεν θα πράξω τίποτε το ακοινώνητο κι ακόμη περισσότερο, θα κατευθύνω κάθε μου παρόρμηση προς το κοινωνικό συμφέρον"

                                                                                                                           (μονάδες 10)

   

Β3.   1.  ένταση , 2. προαιρετική ,   3. κράση ,  4. πληθυσμού  , 5. χρήσης.   (μονάδες  5Χ 2 = 10)

 

Β4.    1 γ , 2 α,   3 β , 4 α , 5 α      (μονάδες  5 Χ 2 = 10)

 

Γ1. Ενδεικτική μετάφραση

 Οι αρχηγοί  στη Σάμο και κυρίως ο Θρασύβουλος, ο οποίος είχε πάντοτε την ίδια άποψη, όταν άλλαξε την πολιτική κατάσταση, για να επαναφέρει τον Αλκιβιάδη, στο τέλος έπεισε το πλήθος των στρατιωτών μέσα από συνέλευση και, όταν αυτοί ψήφισαν για τον Αλκιβιάδη επιστροφή  από την εξορία και αμνηστία, πήγε με πλοίο στον Τισσαφέρνη και έφερε πίσω στη Σάμο τον Αλκιβιάδη, επειδή πίστευε ότι η μόνη οδός για τη σωτηρία τους  ήταν να τους αποσπάσει ο Αλκιβιάδης τον Τισσαφέρνη από τους Πελοποννησίους.  (μονάδες 20)

 

Γ2. Για την απάντηση να αξιοποιηθούν τα παρακάτω χωρία:

 •          ἵνα οἵ τε οἴκοι τὴν ὀλιγαρχίαν ἔχοντες φοβοῖντο αὐτὸν 
 • καὶ μᾶλλον αἱ ξυνωμοσίαι διαλυθεῖεν 
 • καὶ οἱ ἐν τῇ Σάμῳ τιμιώτερόν τε αὐτὸν ἄγοιεν 
 • καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πλέον θαρσοῖεν,
 • οἵ τε πολέμιοι τῷ Τισσαφέρνει ὡς μάλιστα διαβάλλοιντο καὶ [ἀπὸ] τῶν ὑπαρχουσῶν ἐλπίδων ἐκπίπτοιεν

        

                                                                                                                                                             (μονάδες   5 Χ  2  = 10 )  

 Γ3.α.     τοῖς πλήθεσι , ἰδιωτέραν/ἰδιαιτέραν , πλεῖστα, ὑμᾶς αὐτάς, τῶν ὑπαρχόντων, τῇ  ἐλπίδι           (μονάδες  6 Χ 1 = 6)

 Γ3. β. πέπεικε, ἐψηφισμένων, πεπλευκώς, καταγήοχε(ν)/κατῆχε(ν)  (μονάδες  4 Χ 1 = 4) 

          Στις παρατηρήσεις Γ3. α. και Γ3. β. στους διπλούς τύπους αρκεί ο ένας.

 

Γ4.α.

«τά πράγματα» →  αντικείμενο στο "μετέστησε" 

«ἄδειαν» →   αντικείμενο  στη μετοχή  "ψηφισαμένων"

«ὡς τόν  Τισσαφέρνην » → εμπρόθετος προσδιορισμός της κατεύθυνσης σε πρόσωπο στο   "πλεύσας"

«ἐκκλησίας» → υποκείμενο στη μετοχή  "γενομένης"

«τῶν μελλόντων» → επιθετική μετοχή    ως γενική αντικειμενική στο "ἐλπίδας"

«οἴκοι» → επιρρηματικός προσδιορισμός στάσης σε τόπο στη μετοχή  "ἔχοντες"

«τῷ Τισσαφέρνει » →  δοτική αντικειμενική στο  "πολέμιοι".                                                              (μονάδες  7 Χ 1  =7 )

 

Γ4. β.    " πλεύσας: επιρρηματική χρονική μετοχή,  συνημμένη στο εννοούμενο υποκείμενο του ρήματος κατῆγεν Θρασύβουλος. "Ἐπεί /Ἐπειδή   Θρασύβουλος ἔπλευσε ὡς τόν Τισσαφέρνην" (μονάδες  3 Χ 1 =3 )

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2024

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  και ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ

Από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνονται οι παρακάτω ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων και υπενθυμίζεται ότι κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.


Α1.

Τα οφέλη του "ταξιδεύειν":

 •           ανεκτίμητες εμπειρίες και αναμνήσεις
 • γνώσεις, μόρφωση (γνωστικά - πνευματικά οφέλη)
 • γαλήνη - ευχαρίστηση (ψυχικά - συναισθηματικά οφέλη)
 • αντιμετώπιση πλήξης και άγχους της καθημερινότητας
 • διεύρυνση σκέψης και αλλαγή τρόπου ζωής και νοοτροπίας

                                                                                                                                                                         ( 20 μονάδες) 

Β1.        1β  ,   2β  ,  3α  , 4α  , 5γ

                                                                                                                                                                          (15 μονάδες) 

Β2. α) Πρόθεση να αποδείξει και να πείσει σχετικά με την ιδιαίτερη σημασία των ταξιδιών για τον άνθρωπο (μονάδες 2)

          Προκειμένου να αποδείξει την πρόθεσή της, χρησιμοποιεί αιτιολόγηση (απαραίτητη η σύνδεση με το κείμενο) (μονάδες 3)

       β)

 • έτσι ώστε:  αποτέλεσμα
 • αν και: εναντίωση
 • ή : διάζευξη
 • καθώς και: προσθήκη
 • συμπερασματικά: συμπέρασμα/ αποτέλεσμα.                          (μονάδες 5)

                                                                                                                                                                    

-           Β3.

            προσωπικός / υποκειμενικός τόνος 

            ένταξη στο συλλογικό βίωμα 

            αποτύπωση προσωπικών εμπειριών 

            Τα παραπάνω υπηρετούνται από:  α΄ ενικό πρόσωπο  (πηγαίνω, συλλογίζουμαι, μου), α΄ πληθυντικό πρόσωπο (μπαίνουμε, φτάσαμε, μας), εικόνες, στοιχεία περιγραφής των βιωμένων εμπειριών. 

                                                                                                                                                                                                       ( 10 μονάδες) 

Γ1.  Το ταξίδι για το ποιητικό υποκείμενο  λειτουργεί ως μέσο απόδρασης/ διαφυγής / σωτηρίας/ αντιμετώπισης/ απομάκρυνσης από μια οδυνηρή και δυσβάστακτη  συναισθηματική κατάσταση (ματαίωση/ διάψευση  προσδοκιών) χωρίς αυτή απαραίτητα να συνδέεται με ερωτική  απογοήτευση.

-          Ενδεικτικοί κειμενικοί δείκτες

 • παρομοιώσεις : σα θηλιά , σα φίδι
 • μεταφορές: στην καρδιά με δαγκώνει, κόσμο τυφλό και βουβό.
 • επανάληψη: να τραβώ , να τραβώ
 • α΄ ενικό πρόσωπο 
 • β΄ ενικό πρόσωπο:  από σε (απεύθυνση)
 • εικόνες: πλατιά ερημιά, κλεισμένα τα σπίτια ...
 • ασύνδετο σχήμα: " πλατιά ερημιά, κλεισμένα τα σπίτια, τα τζάκια σβησμένα...ατέλειωτο, έρμο"
 • χρήση συμβόλων
 • σημεία στίξης
 • επιφώνημα   

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                            ( 15 μονάδες) 

        Δ. Αναμένονται χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους  (άρθρο)

              Επαρκούν 2 - 3 αιτιολογημένες θέσεις για κάθε ζητούμενο  ( 30 μονάδες)

-         

Οι  παραπάνω απαντήσεις είναι εντελώς ενδεικτικές. Αξιολογούνται θετικά:   η ποικιλία των ιδεών και, κυρίως, η επαρκής τεκμηρίωση  και η βιωματική προσέγγιση των ζητημάτων.

Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

1. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα μαθήματα της Ομάδας Α ́ [1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία), 2) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση) , 3) Μαθηματικά, 4) Φυσική, 5) Ιστορία 6) Αγγλικά και 7) Βιολογία ] διεξάγονται σε εξεταστική περίοδο που διαρκεί από την 3η έως την 17η Ιουνίου.

Ανακοίνωση με οκτώ συστάσεις  προς μαθητές κι εκπαιδευτικούς, για το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, εξέδωσε  ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας , με στόχο τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης των λοιμώξεων του αναπνευστικού (λοιμώξεις από τον ιό SARS-CoV-2, γρίπη κ.α.) στο σχολικό περιβάλλον συστήνεται η τήρηση βασικών μέτρων από καθηγητές, μαθητές και λοιπό προσωπικό:

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών